CEL ROF

Celem Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i zwiększenie konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego w ROF w skali interregionalnej, w tym wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego, poprawę funkcjonalności oraz stanu środowiska przyrodniczego. Równie ważnymi celami Stowarzyszenia ROF jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia oraz wspomaganie ich w realizacji zadań własnych i zleconych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych
 • przyjęcie i realizację wspólnej dla obszaru funkcjonalnego strategii zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego
 • integrację i koordynację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój subregionu
 • pozyskiwanie środków finansowych, w tym pochodzących z funduszy krajowych, zagranicznych, funduszy Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów
 • współpracę w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego
 • administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem
 • promocję i działalność informacyjną
 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
 • podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia

Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów