MISJA ROF

Radomski Obszar Funkcjonalny jest konkurencyjnym w skali interregionalnej ośrodkiem gospodarczym o wzrastającym poziomie życia mieszkańców opierającym swoją przewagę na współpracy Radomia z gminami ROF oraz powiatem radomskim, rozwijającym się w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Misja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego została oparta na czterech elementach:

 • Konkurencyjność w skali interregionalnej – Radom jest położony w woj. mazowieckim – regionie zdominowanym gospodarczo przez Warszawę, skutkiem czego konkurencyjność Radomia w skali regionalnej jest ograniczona. Strategia jako bezpośrednie otoczenie konkurencyjne ROF definiuje stolice sąsiednich regionów – Lublin, Kielce oraz Łódź względem których osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest możliwe.
 • Wzrastający poziom życia mieszkańców – podstawowym celem realizacji Strategii jest wzrost poziomu życia mieszkańców obejmujący zarówno poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej jak i dostępności oraz funkcjonalności infrastruktury.
 • Współpraca Radomia z gminami ROF oraz powiatem radomskim – warunkiem bazowym zwiększenia pozycji konkurencyjnej ROF jest wewnętrzna wzajemna współpraca pomiędzy Partnerami ROF. Opracowanie Strategii jest bezpośrednim wyrazem woli współpracy, którą należy wykorzystać względem realizacji wspólnych problemów i wyzwań ROF.
 • Zasady zrównoważonego rozwoju – podstawą wdrażania Strategii są zasady zrównoważonego rozwoju, zakładające, że rozwój społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny

Cele strategiczne i operacyjne

 1. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych ROF
  1. Wypracowanie i wdrożenie modelu bieżącej współpracy JST w ramach ROF
  2. Uporządkowanie struktury przestrzennej ROF
  3. Wzrost znaczenia ROF na szczeblu regionalnym i krajowym
 2. Rozwój społeczno-gospodarczy ROF
  1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ROF
  2. Rozwój kapitału ludzkiego na terenie ROF
  3. Poprawa wizerunku ROF
 3. Poprawa funkcjonalności ROF
  1. Poprawa funkcjonalności systemu transportowego ROF
  2. Modernizacja przestrzeni zurbanizowanej ROF
  3. Włączenie społeczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie ROF
  4. Poprawa jakości i dostępności pozostałych usług publicznych oraz infrastruktury ROF
 4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego ROF
  1. Poprawa funkcjonalności systemu przyrodniczego ROF
  2. Ograniczenie negatywnego oddziaływania społeczno-gospodarczego na środowisko ROF

Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów