POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Radom.

Cel główny

System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju RO.

Cel szczegółowe

Cele szczegółowe w powiązaniu z celami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Radom, jako ośrodka regionalnego przedstawiają się następująco:

  • wzmocnienie funkcji miejskich Radomia oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasta centralnego i jego otoczenia poprzez: poprawę efektywności powiązań zewnętrznych miasta (Działanie 1); współpracę władz miasta, powiatu i gmin partnerskich (Działanie 4);
  • delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia oraz identyfikacja wspólnych celów rozwojowych JST w jego obrębie;
  • maksymalizacja i różnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych (Działanie 1,2)
  • kształtowanie energooszczędnych struktur przestrzennych poprzez: stopniowy i efektywny rozwój infrastruktury (Działanie 1); wdrożenie zasady pierwszeństwa regeneracji zabudowy przed zabudową nowych obszarów (Działanie 1, 2); maksymalizację szans aktywizacji zainwestowania w rejonach dobrej dostępności transportu zbiorowego (Działanie 1); prawidłowe skomunikowanie i koordynację lokalizacji generatorów ruchu (Działanie 1);
  • zapewnienie zachowania funkcji i trwałego rozwoju obszarów dotychczasowej urbanizacji, w tym optymalizacja wykorzystania gruntu i dostarczanie lokalizacji mieszkań w sąsiedztwie miejsc pracy, miejskiej infrastruktury usług publicznych i komercyjnych (Działanie 1, 2);
  • zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównoważony rozwój przestrzenny, w tym: zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych w obrębie sieci green belt oraz walorów krajobrazowych ROF (Działanie 3); zwiększenie elastyczności rynku pracy ROF i zwiększenie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług, w tym: prawidłowa komunikacja obszarów zamieszkania, pracy i usług (Działanie 1), poprawa dostępności terenów otwartych o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej (Działanie 3);
  • budowa ekonomicznych podstaw dla integracji transportu szynowego i kołowego (Działanie 1);
  • zwiększenie możliwości absorpcyjnych wsparcia ze środków UE poprzez: wskazanie kluczowych zagadnień do systemowego rozwiązania w odniesieniu do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020 (Działanie 1, 2 i 3); wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (Działanie 4).

 


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów