ŚRODOWISKO

Moduł środowiskowy stanowiący działanie nr 3 Strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego jest realizowany w ramach opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”.

Celami opracowania modułu środowiskowego strategii są:

  • zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównoważony rozwój przestrzenny, w tym: zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych w obrębie sieci terenów otwartych „green belt” oraz walorów krajobrazowych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • ograniczenie zainwestowania systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego,
    poprawa dostępności terenów otwartych o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
  • usystematyzowanie zarządzania zasobami przyrodniczymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ich odnowy i wykorzystania jako atutu obszaru,
  • wdrożenie działań kluczowych dla ustanowienia i zarządzania siecią terenów otwartych „green belt” z uwzględnieniem funduszy UE na lata 2014-2020.

Wykonawcą modułu środowiskowego strategii w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba z siedzibą w Żaboklikach, ul. Kubusia Puchatka 78, 08-110 Siedlce.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami modułu środowiskowego strategii.

Relacją ze spotkania Grupy Sterującej w dniu 23.12.2014.


Etap I – Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem wykonania Etapu I „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” była analiza stanu i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska i ich zagrożeń w kontekście wskazania predyspozycji poszczególnych obszarów dla rozwoju różnych form przeznaczenia terenu. Końcowym efektem wykonania opracowania była ocena warunków fizjograficznych dla potrzeb sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentów strategicznych (programów, strategii, planów) i planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz delimitacji sieci terenów otwartych (green belt).

Pobierz opracowanie – etap 1 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  382 MB)


Etap II – Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk roślinnych oraz terenów o wysokim potencjale biologicznym w obrębie ROF

W Etapie II „Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk roślinnych oraz terenów o wysokim potencjale biologicznym w obrębie ROF” przeprowadzono badania przyrodnicze, których celem nadrzędnym była waloryzacja dolin rzecznych na podstawie zinwentaryzowanej szaty roślinnej pod kątem ich przydatności do kształtowania systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wyniki badań przyrodniczych oraz dokonana ocena występującej szaty roślinnej posłużyła do wyznaczenia sieci terenów otwartych (green belt) oraz najcenniejszych przyrodniczo obszarów, a także wskazania działań konserwatorskich i ochronnych w zakresie różnorodności biologicznej do Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi.

Pobierz opracowanie – etap 2 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  23 MB)


Etap III – Inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych i rzadkich w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

W Etapie III „Inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych i rzadkich w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” przeprowadzono badania przyrodnicze, których celem nadrzędnym była waloryzacja dolin rzecznych na podstawie zinwentaryzowanych gatunków wskaźnikowych i rzadkich fauny pod kątem ich przydatności do kształtowania systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wyniki badań przyrodniczych oraz dokonana ocena występującej fauny posłużyła do wyznaczenia sieci terenów otwartych (green belt) oraz najcenniejszych przyrodniczo obszarów, a także wskazania działań konserwatorskich i ochronnych w zakresie różnorodności biologicznej do Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi.

Pobierz opracowanie – etap 3 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  20 MB)


Etap IV – Analiza uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Delimitacja obszarów chronionych

Etap IV „Analiza uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Delimitacja obszarów chronionych” stanowi podsumowanie, syntezę, a także rozwinięcie ustaleń opracowania ekofizjograficznego (Etap I), wykonany pod kątem wniosków i rekomendacji dla polityk i programów jednostek samorządu terytorialnego w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności dla „Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”, a także dla gminnych polityk przestrzennych zapisywanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W Etapie IV rozwinięto zwłaszcza następujące problematyki i zagadnienia:

  • gospodarowania wodami pod kątem: ochrony zasobów naturalnych, ochrony przeciwpowodziowej i retencji wodnej,
  • rozwoju energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • delimitacja obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • określenie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska dla następujących kategorii obszarów: obszary przestrzeni chronionej, obszary systemu przyrodniczego, obszary problemowe i obszary rolnicze.

W ramach Etapu IV wskazano ograniczenia prawne, organizacyjne i planistyczne w zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia uwarunkowań ochrony i udostępniania terenów otwartych. Poruszona problematyka związana z odnawialnymi źródłami energii pozwoliła na wskazanie potencjalnych zagrożeń dla życia ludzi i środowiska przyrodniczego wynikających z istniejących i planowanych działań inwestycyjnych.

Delimitacja obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego miała na celu waloryzację terenów otwartych w układzie hierarchicznym, ważnych z punktu widzenia zachowania powiązań przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi gminami.

Pobierz opracowanie – etap 4 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  94 MB)


Etap V – Koncepcja utworzenia, ochrony, zagospodarowania i zarządzania siecią terenów otwartych (green belt) w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

Etap obejmuje opracowanie kompleksowej koncepcji utworzenia, ochrony, zagospodarowania i zarządzania Radomską Siecią Terenów Otwartych „Green Belt” (RSTO GB) w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z rekomendacjami do wdrożenia. Za składowe sieci przyjęto pasma terenów otwartych (odpowiednio szerokich, ciągłych i zawartych, tworzących spójny system funkcjonalno-przestrzenny) położonych poza obszarami zwartej zabudowy. Wyznaczona została w kilku etapach, z zastosowaniem analiz przestrzennych GIS. Radomska Sieć Terenów Otwartych „Green Belt” otacza zurbanizowany obszar miasta Radomia w promieniu około 15 km od centrum miasta. Ma bardzo nieregularny kształt, zbliżony w części zewnętrznej do przechylonego w kierunku południowo-wschodnim półokręgu, od którego odchodzą w stronę Radomia szersze i węższe „kliny” (część centralna RSTO GB) zwężające się w kierunku miasta. Radomską Sieć Terenów Otwartych „Green Belt” wyznaczono w taki sposób, aby była powiązana funkcjonalnie i obszarowo z miejskim systemem przyrodniczym wyznaczonym w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom. Radomska Sieć Terenów Otwartych „Green Belt” wpisuje się w idee i cele strategiczne ochrony terenów otwartych w formie systemów zielonych pierścieni wokół miast wskazanych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Pobierz opracowanie – etap 5 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  159 MB)


Etap VI – Rekomendacje do mpzp w obrębie ROF w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych

Składa się z dwóch części. W pierwszej części dokonano delimitacji obszarów i obiektów do objęcia ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Celem wykonania delimitacji jest utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, który należy uwzględniać przy wskazywaniu przeznaczenia terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Prace delimitacyjne objęły głównie obszar Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt”. Część druga obejmuje delimitację jednostek krajobrazowych (geokompleksów) w Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt” i zaproponowanie w jej obrębie rekomendacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podziały dokonane w sieci posłużą jako materiał wyjściowy do prowadzenia w przyszłości analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Pobierz opracowanie – etap 6 (pliki PDF skompresowane programem ZIP, 80 MB)


Etap VII – Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF

Stanowi program zarządzania procesami gospodarowania środowiskiem w przestrzeni Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt” (RSTO GB). Program określa kluczowe działania, zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne do realizacji w obrębie RSTO GB i jej bezpośrednim otoczeniu, prowadzące do utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, zmniejszenia zagrożeń związanych z suburbanizacją, intensyfikacją rolnictwa i działalnością gospodarczą oraz tworzenia warunków do wypoczynku codziennego i rozwoju turystyki skierowanej do mieszkańców Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF stanowi pierwszy krok ku próbie realizacji potrzeby wprowadzania ładu przestrzennego wokół Radomia i mniejszych miast regionu radomskiego. Środkiem zaradczym, który zostanie wprowadzony na zasadach ujętych w programie będzie zastosowanie koncepcji pozostawiania „zielonych” terenów otwartych wokół miasta Radomia, na wzór wywodzącego się z angielskiej myśli urbanistycznej instrumentu planistycznego, określanego mianem „green belt”. Opracowanie stanowi materiał wyjściowy do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich na lata 2014-2020.


Etap VIII „Konsultacje społeczne i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF”

Obejmuje przeprowadzenie procedury konsultacji w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity., Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami).

Broszura informacyjna w formacie PDF (do pobrania) – 51 MB


 


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów