TRANSPORT

Moduł transportowy, stanowiący działanie nr 1 Strategii rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, jest realizowany w ramach opracowań pn. „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”.

Cele opracowania modułu transportowego strategii ROF to:

  • Poprawa efektywności powiązań zewnętrznych miasta dla wzmocnienia funkcji miejskich Radomia i rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasta centralnego i jego otoczenia,

  • Wskazanie rejonów dobrej dostępności transportu zbiorowego dla maksymalizacji szans aktywizacji zainwestowania,

  • Zaplanowanie prawidłowych powiązań komunikacyjnych obszarów zamieszkania, pracy i usług,

  • Pozyskanie informacji o podziale zadań przewozowych na podstawie badań wśród mieszkańców,

  • Budowa modelu symulacyjnego systemu transportowego ROF,

  • Stworzenie wytycznych do projektowania zorientowanego na rozwój transportu publicznego oraz pieszego i rowerowego.

Wykonawcą modułu transportowego strategii w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, z siedzibą przy ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków.


Etap I – Analiza trafności ocen dotychczasowych opracowań z zakresu urbanistyki i transportu dla obszaru ROF

Celem wykonania Etapu I „Analiza trafności ocen dotychczasowych opracowań z zakresu urbanistyki i transportu dla obszaru ROF” była analiza danych zastanych metodą desk research. Przeanalizowano dokumenty o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym. Opracowanie miało przybliżyć problematykę obszaru m.in. również poprzez przeanalizowanie zadań, jakie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat podejmowały władze samorządowe.

Pobierz opracowanie – etap 1 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  5,9 MB)


Etap II – Historyczna analiza rozkładu ruchu. Macierz historyczna dla ROF.

Celem wykonania Etapu II „Historyczna analiza rozkładu ruchu. Macierz historyczna dla ROF” było wykonanie ekspertyzy polegającej na stworzeniu macierzy historycznej rozkładu ruchu – charakterystycznej dla ROF bazy odniesień. W ramach tego etapu Wykonawca zbudował także model symulacyjny układu transportowego ROF.

Pobierz opracowanie – etap 2 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  3,9 MB)


Etap III – Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF

Etap III „Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF” to badanie diagnostyczne składające się z kilku komponentów. Pierwsze w historii Radomia i terenów przyległych badanie zachowań komunikacyjnych o tak szerokim zakresie. Przeprowadzono łącznie prawie 3000 ankiet w gospodarstwach domowych i w generatorach ruchu. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego w ponad 100 punktach pomiarowych, przebadano pojazdy miejskiego transportu zbiorowego pod katem ich napełnienia pasażerami, a także dokonano pomiarów pasażerów korzystających ze wszystkich dworców. W efekcie powstały raporty opisujące cele podróży pasażerskich w obrębie ROF, analizę preferencji komunikacyjnych mieszkańców ROF, poziomy swobody ruchu na istniejącej sieci ROF, a także zbudowano więźbę przemieszczeń w obrębie ROF i model systemu transportowego ROF.

Pobierz opracowanie – etap 3 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  43,5 MB)


Etap IV – Wytyczne do projektowania zorientowanego na rozwój transportu zbiorowego oraz pieszego i rowerowego

Celem wykonania Etapu IV „Wytyczne do projektowania zorientowanego na rozwój transportu zbiorowego oraz pieszego i rowerowego” było przygotowanie pakietu zasad i wytycznych odnośnie orientowania zagospodarowania na transport zbiorowy oraz pieszy i rowerowy zarówno na obszarach z istniejącą zabudową oraz w kontekście planistycznym.

Pobierz opracowanie – etap 4 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  12,0 MB)


Etap V – Analizy transportowo przestrzenne na potrzeby zintegrowanego systemu transportu ROF. Rekomendacje dla planowania przestrzennego w ROF i województwie.

Celem wykonania Etapu V „Analizy transportowo przestrzenne na potrzeby zintegrowanego systemu transportu ROF. Rekomendacje dla planowania przestrzennego w ROF i województwie” było wykonanie opracowania podsumowującego obejmującego m.in. wytyczenie korytarzy komunikacyjnych, w tym także wyspecyfikowanych dla transportu zbiorowego, lokalizację centrów przesiadkowych i analizę wielokryterialną wariantów rozwoju systemu transportowego ROF.

Pobierz opracowanie – etap 5 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  62,0 MB)


Etap VI – Zintegrowany system transportu zbiorowego w ROF

Na podstawie analiz i ekspertyz wykonanych w etapach I-V celem wykonania Etapu VI „Zintegrowany system transportu zbiorowego w ROF” było zaproponowanie wariantu rozwoju systemu transportu zbiorowego w ROF. Z uwagi na złożoność zagadnienia i szereg czynników wewnętrznych w dokumencie zaproponowano cztery warianty rozwoju systemu transportu zbiorowego:

  • Wariant 1 – brak istotnych zmian w funkcjonującym systemie transportu zbiorowego,
  • Wariant 2 – rozwój systemu tramwaju,
  • Wariant 3 – rozwój systemu szybkiego autobusu,
  • Wariant 4 – rozwój systemu rowerowego kosztem transportu zbiorowego.

Pobierz opracowanie – etap 6 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  10,5 MB)


Etap VII – Konsultacje społeczne i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do Zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w ROF

Etap obejmował przeprowadzenie procedury konsultacji w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity., Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami).

Pobierz opracowanie – etap 7 (pliki PDF skompresowane programem ZIP,  33,6 MB)

 


Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów