ZASIĘG

Podczas delimitacji Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego stwierdzono, że obszar miejskiego ROF jest większym obszarem, niż Gmina Miasta Radom powiększona o strefę podmiejską Radomia. Podczas określania kontekstu przestrzennego ROF założono że :

  • Rdzeń miejskiego obszaru funkcjonalnego stanowi miasto Radom.
  • Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmuje obszar Radomia – miasta na prawach powiatu, powiatu radomskiego i gmin w nim położonych czyli gminę miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża i Skaryszew oraz gminy wiejskie Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew oraz gminę Orońsko należącą do powiatu szydłowieckiego.

Delimitacja ROF miała na celu określenie powiązań funkcjonalnych miasta Radomia i JST powiatu radomskiego oraz siły tych powiązań poza ROF z radomskim obszarem problemowym.

Głównym kryterium delimitacji wykorzystanym w czasie wyboru gmin do ROF było kryterium dostępności komunikacyjnej. Dodatkowo kumulacja problemów związanych z bezrobociem, niskim dostępem do usług publicznych oraz niedostatkami infrastrukturalnymi w radomskim obszarze problemowym przemawia za rozszerzeniem analizy i dokładna analizą wszystkich powiązań funkcjonalnych w granicach powiatu radomskiego z uwzględnieniem, jako tła analizy pozostałych gmin radomskiego obszaru problemowego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zakłada, że Radom i jego otoczenie będzie przodował w przemyśle tekstylnym, chemicznym i farmaceutycznym. To szansa na odnowienie historycznych powiązań funkcjonalnych w rejonie Radomia z czasów COP. Dla odbudowy zdolności ROF do wykorzystania czynników endogenicznych kluczowe są powiązania transportowe [KSRR], poprawa dostępności usług oraz rewitalizacja i ponowne zainwestowanie terenów inwestycyjnych [KPZK 2030, s. 85]. Analiza „Stanowiska przedstawicieli samorządów regionu radomskiego ws. aktualizacji Strategii województwa mazowieckiego do roku 2020″ oraz wyników badań Trendów rozwojowych Mazowsza wskazuje na dużo niższe niż w innych subregionach województwa wykorzystanie środków UE. Samorządowcy regionu przewidują, m.in. w związku z wysokim bezrobociem (24,8%) zagrożenie rozwarstwieniem społecznym i utrwalaniem się obszarów biedy. Celowe jest więc prowadzenie skoncentrowanych działań proinwestycyjnych (zintegrowanie systemu transportu, poprawa atrakcyjności miejsc pracy i zamieszkania oraz elastyczności rynku pracy) i rewitalizacyjnych ukierunkowanych na restrukturyzację bazy ekonomicznej ROF i przygotowanie ROF do absorpcji środków zgodnie z celami tematycznymi 2014-2020 w celu zwiększenia intensywności wsparcia. Dlatego wszystkie JST powiatu przystąpiły do inicjatywy opracowania projektu Strategii rozwoju ROF.
Członkowie

Gmina Radom
Gmina Zakrzew
Gmina Gózd
Gmina Iłża
Gmina Jastrzębia
Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlnia-Letnisko
Gmina Kowala
Gmina Pionki
Gmina Miasta Pionki
Gmina Przytyk
Gmina Skaryszew
Gmina Wierzbica
Gmina Wolanów